DIGISTART D3

DIGISTART D3 – elektronski kontroler 23-1600A

Digistart D3 pruža vrhunsku kontrolu motora, uključujući konstantnu struju, strujnu rampu i adaptivnu kontrolu pokretanja. Adaptivna kontrola je najnovija metoda kontrole pokretanja motora, gde se kontroliše ne samo struja motora, već i ubrzanje. Omogućuje korisniku da bira između ranog, konstantnog ili kasnog ubrzanja odnosno usporenja zavisno od zahteva pogona. Na ovaj način se kontroliše rad motora i to analizom pri svakom pokretanju i njegovim adekvatnim usklađivanjem za održavanjem tražene kontrole. Najveća prednost ovog načina rada je kod pumpnih pogona gde se ovom metodom eliminiše vodeni udar kako pri pokretanju tako pri zaustavljanju pogonskog motora.

  • Laka konfiguracija parametara i nadzor rada
  • Kompaktna i fleksibilna instalacija
  • Ugrađeni By-pass kontaktor (od 23-1000A !!!) eliminiše disipaciju sa premošćavanjem energetike u trenutku kada motor dostigne punu brzinu. Ovim se izbegava potreba za spoljašnjim By-pass kontaktorom. Modularno sastavljanje uređaja omogućuje da se energetski kablovi napajanja kao i motora povezuju pri vrhu ili na dnu uređaja što dodatano pojednostavljuje kabliranje. Uređaji se mogu montirati jedan pored drugog, i time se smanjuje zahtev u prostoru.
  • Tastatura Digistart D3 ima višejezički grafički displej za lako podešavanje i pregled rada. Tkzv. Wizzard omogućuje korisniku izbor iz lepeze unapred zadatih konfiguracija i time smanjuje vreme potrebno za puštanje u rad. Prikaz na displeju se može prilagođavati potrebama i u realnom vremenu pruža uvid u sve karakteristike rada. Zapisi događaja u memoriji sa evidentiranim vremenom dešavanja mogu se koristiti kod održavanja i dijagnostike.
  • Digistart D3 ima dve mogućnosti napajanja motora i to direktno ili napajanje unutar trougla tkzv. Inside-delta konfiguracija. Inside-delta konfiguracija omogućuje izbor i upotrebu po struji manjeg upuštača i time obezbeđuje izradu jeftinijeg pogona.